Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
 2. Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Honorarium: de financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.
 11. Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die NOB: New Online Business voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

NOB: New Online Business

Pottenbakkerstraat 44, 4813 LC Breda, Nederland

KvK-nummer: 58169970

BTW-identificatienummer: NL001949692B48

E-mail: info@fastranking.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • ·de prijs exclusief belastingen;
 • ·de eventuele kosten van aflevering;
 • ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • ·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • ·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • ·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
 • ·de wijze waarop de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • ·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • ·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • ·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 6. Alle aanbiedingen en/of offertes van NOB: New Online Business zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn van één maand is verlopen.
 7. NOB: New Online Business kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is NOB: New Online Business daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NOB: New Online Business anders aangeeft.
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht NOB: New Online Business niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 10. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 6 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van NOB: New Online Business.

Artikel 7 – Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen
  NOB: New Online Business en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en
  schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NOB: New Online Business, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden NOB: New Online Business en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met NOB: New Online Business zijn overeengekomen.
 5. Indien NOB: New Online Business niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NOB: New Online Business in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 8 – Duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9 – Beëindiging van de overkomst

 1. NOB: New Online Business en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
 2. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 3. Zowel NOB: New Online Business als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden, opzeggen.

Artikel 10 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt NOB: New Online Business de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NOB: New Online Business zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal NOB: New Online Business de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.
 4. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal NOB: New Online Business daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal NOB: New Online Business proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. NOB: New Online Business zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan NOB: New Online Business kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en NOB: New Online Business zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 11 – Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van al reeds gedane diensten voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen, hierbij rekening houdend met de vermindering door gemaakte kosten.
 3. Het terugbetalen van het aankoopbedrag geschiedt met hetzelfde betaalmiddel. Bij een digitaal betaalmiddel wordt het aankoopbedrag geretourneerd naar de rekeninghouder waarmee de betaling van de bestelling is voltooid, een uitzondering hiervan is alleen in samenspraak met de opdrachtgever.

Artikel 12 – Honorarium

 1. Het Honorarium en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
  tenzij anders aangegeven.
 2. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden
  vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van NOB: New Online Business
 3. Van alle bijkomende kosten zal NOB: New Online Business tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de
  Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever
  kunnen worden berekend.

Artikel 13 – Wijziging Honorarium

1. Indien NOB: New Online Business bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is NOB: New Online Business gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien NOB: New Online Business het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op NOB: New Online Business rustende verplichting ingevolge
  de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere
  gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • NOB: New Online Business alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen
  uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van
de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de
uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

NOB: New Online Business zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. NOB: New Online Business zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 14 – Levering en uitvoering

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen één maand.
 2. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. Indien NOB: New Online Business gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan NOB: New Online Business heeft verstrekt.
 4. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever NOB: New Online Business schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij NOB: New Online Business alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat NOB: New Online Business zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat NOB: New Online Business binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen dertig dagen.
 2. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door NOB: New Online Business aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen, 30 dagen na de factuurdatum, op een door NOB: New Online Business aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 5. NOB: New Online Business en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Na het verstrijken van 30 dagen, 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 8. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van NOB: New Online Business en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens NOB: New Online Business onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16 – Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft
  NOB: New Online Business het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij
  gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat
  rechtvaardigt.
 2. Voorts is NOB: New Online Business bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst NOB: New Online Business omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede
  grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
 • onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
 • NOB: New Online Business kan worden gevergd.

NOB: New Online Business behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Ontbinding

 1. Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is NOB: New Online Business bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is NOB: New Online Business bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
 • na het sluiten van de Overeenkomst NOB: New Online Business omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede
  grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van NOB: New Online Business kan worden
  gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
  is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van NOB: New Online Business kan
  worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling
  indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met
  een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

2. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van NOB: New Online Business op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.

3. Indien NOB: New Online Business de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is NOB: New Online Business niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

4. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door
NOB: New Online Business geleden schade.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan NOB: New Online Business of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NOB: New Online Business geen invloed kan uitoefenen en waardoor NOB: New Online Business niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door NOB: New Online Business in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.
 4. NOB: New Online Business heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat NOB: New Online Business zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel NOB: New Online Business als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt NOB: New Online Business zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien NOB: New Online Business ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NOB: New Online Business gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. NOB: New Online Business is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van NOB: New Online Business. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de
  omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht
  maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten
  hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten
 • rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.

2. NOB: New Online Business is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

3. NOB: New Online Business is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat NOB: New Online Business is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NOB: New Online Business kenbaar behoorde te zijn.

4. NOB: New Online Business is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of
documenten.

5. Indien NOB: New Online Business aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NOB: New Online Business beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door NOB: New Online Business aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat NOB: New Online Business overeenkomstig de verzekering draagt.

6. De Opdrachtgever dient de schade waarvoor NOB: New Online Business aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan NOB: New Online Business te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens NOB: New Online Business vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever
bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of grove schuld van NOB: New Online Business of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 20 – Inspanningsverbintenis

1. De overeenkomst tussen NOB: New Online Business en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. NOB: New Online Business garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden
beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.
Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal NOB: New Online Business , na vermelding hiervan, binnen een
redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

3. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen
administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of
gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het
geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat NOB: New Online Business in voor de eventueel ontstane schade als gevolg
van deze gebreken.

5. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar
NOB: New Online Business geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart NOB: New Online Business voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien NOB: New Online Business uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever
  gehouden NOB: New Online Business zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van
  NOB: New Online Business en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 22 – Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens NOB: New Online Business en de door NOB: New Online Business (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 23 – Intellectuele eigendom

NOB: New Online Business behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
NOB: New Online Business behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.

Artikel 24 – Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan NOB: New Online Business verstrekt, zal NOB: New Online Business zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven
  persoonsgegevens.
 3. Bij het bezoeken van de website kan NOB: New Online Business informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die NOB: New Online Business verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden
  worden gebruikt.
 5. NOB: New Online Business mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 6. NOB: New Online Business mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor
  noodzakelijke specifieke doeleinden.
 7. Het is NOB: New Online Business niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 8. NOB: New Online Business zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 9. De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar
  persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 10. De Opdrachtgever gaat akkoord dat NOB: New Online Business de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of
  klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek,
  kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 25 – Hosting

 1. NOB: New Online Business heeft geen eigen hosting tot beschikking.
 2. NOB: New Online Business schakelt voor de hosting een derde-partij in. NOB: New Online Business fungeert hier in de hoedanigheid als reseller.
 3. Wanneer de Opdrachtgever over het dataverkeer limiet gaat heeft NOB: New Online Business het recht om hiervoor een bedrag in rekening te brengen.
 4. Garantie ten aanzien van de hosting wordt verstrekt door de hostingprovider. NOB: New Online Business verstrekt ten
  aanzien van de hosting geen garantie.
 5. NOB: New Online Business is in geen geval aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door NOB: New Online Business ingeschakelde derden.
 6. NOB: New Online Business is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval, storingen, buitenwerkingstelling,
  verlies van gegevens bij de hostingsprovider en derden die door NOB: New Online Business ingeschakeld zijn ongeacht de oorzaak.

Artikel 26 – Domeinregistratie

 1. Op de aanvraag en gebruik van de domeinnaam van de Opdrachtgever zijn de geldende regels en procedures van
  de desbetreffende registrerende instanties van toepassing. De registrerende instanties zijn verantwoordelijk ten
  aanzien van de aanvraag van de domeinnaam. NOB: New Online Business is niet verantwoordelijk voor het honoreren van de aanvraag van de domeinnaam.
 2. De Domeinregistratie geschiedt op de naam en ter verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 3. De Domeinregistratie geschiedt per kalenderjaar en kan niet gewijzigd worden.
 4. Het wijzigen van de domeinregistratie geldt als een nieuwe domeinregistratie.
 5. NOB: New Online Business is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van de domein en domeinnaam.

Artikel 27 – Klachtenregeling

 1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft omtrent het Dienst kan de Opdrachtgever per e-mail aan NOB: New Online Business een klacht indienen.
 2. De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee maanden bij NOB: New Online Business in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaand van de klacht.
 3. NOB: New Online Business SEO behandelt alle klachten vertrouwelijk.
 4. Indien de Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal NOB: New Online Business de klacht van de Opdrachtgever niet in behandeling nemen. Pas wanneer NOB: New Online Business de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.
 5. NOB: New Online Business zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Artikel 28 – Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. NOB: New Online Business SEO heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 3. NOB: New Online Business SEO zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is
  gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht
  om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 29 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NOB: New Online Business partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de
  Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 4. Geschillen tussen NOB: New Online Business en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.